Lựa chọn chương trình đào tạo 9+ của trường Trung cấp Công nghệ Thăng long, học sinh nhận được rất nhiều quyền lợi, ưu đãi