TI???NG TRUNG

TIẾNG TRUNG QUỐC

 1. V??? tr?? vi???c l??m

??? Gi??o vi??n d???y ti???ng Trung

??? Phi??n dich vi??n cho c??c s??? ki???n, h???i th???o

??? D???ch thu???t

??? Nh???n vi??n ??? c??c l??nh v???c: kinh doanh, h???p t??c qu???c t???, xu???t nh???p kh???u, ch??m s??c kh??ch h??ng, truy???n th??n, th????ng m???i, du l???ch,???

??? H?????ng d???n vi??n du l???ch

 1. C??c c??ng ty n??o tuy???n d???ng

??? C??c c??ng ty, c?? quan ngo???i giao, t??? ch???c c???a Trung Qu???c

??? C??ng ty c?? v???n 100% Trung Qu???c ho???c li??n doanh v???i Trung?? Qu???c

??? L??m vi???c t???i c??c c??ng ty du l???ch, nh?? h??ng v?? kh??ch s???n Trung?? Qu???c

??? Trung t??m ngo???i ng???

3.Th??? tr?????ng l??m vi???c c?? nhu c???u nhi???u kh??ng?

?? ?? ?? ?? ?? ?? Trung qu???c l?? ?????t n?????c ????ng d??n nh???t v???i h??n 1,4 t??? ng?????i v?? chi???m g???n 20%d??n s??? th??? gi???i.
Ch??nh v?? v???y, ti???ng Trung c?? th??? coi l?? m???t trong nh???ng ng??n ng??? ???????c s??? d???ng nhi???u nh???t tr??n th??? gi???i.
C??c c??ng ty l???n nh??? c???a Trung Qu???c c?? m???t ??? h???u kh???p c??c n?????c tr??n th??? gi???i.Vi???t Nam gi??p v???i Trung Qu???c, c??c m???t h??ng ??? Vi???t Nam ph???n nhi???u ?????u c?? ngu???n g???c t??? Trung Qu???c.Ch??nh v?? v???y, hi???n nay, khi tuy???n nh??n s???, ngo??i ti???ng Anh,th?? ti???ng Trung ch??nh l?? ng??n ng??? ???????c ??u ti??n khi tuy???n d???ng.
?? ?? ?? ?? ?? ?? ??C??ng vi???c kinh doanh bu??n b??n nh??? l??? c??ng ph???i ti???p x??c v???i ng?????i Trung Qu???c r???t nhi???u.N???u b???n ????? ?? v??o t??nh h??nh du l???ch c??ng s??? nh???n th???y, kh??ch du l???ch ?????n v???i Vi???t Nam r???t ????ng l?? ng?????i Trung Qu???c.Khoan nh??n v??o t??nh h??nh ch??nh tr???, h??y nh??n v??o th???i c?? kinh t???.
?? ?? ?? ?? ?? ?? ??C?? qu?? nhi???u c?? h???i ????? ch??ng ta ti???p x??c v???i ng?????i Trung Qu???c.V?? c??ng c?? qu?? nhi???u vi???c l??m n???u ch??ng ta c?? ph????ng ti???n ????? giao ti???p v???i h???.V???y c??n ?????n ??o g?? n???a m?? kh??ng h???c ti???ng Trung ngay t??? b??y gi???.

?? ?? ?? ?? ?? ?? ??H???c ti???ng Trung c??n l?? th??? hi???n l??ng y??u n?????c v?? b???o v??? ?????t n?????c.Nh??n d??n ta c?? c??u :???Bi???t ng?????i bi???t ta, tr??m tr???n tr??m th???ng???.
?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Nhi???u ng?????i b??i tr??? Trung Qu???c, b??i tr??? t???t c??? nh???ng g?? t??? Trung Qu???c.???? l?? sai l???m.H??y nh??n v??o nh???ng m???t t??ch c???c c???a h??? , nh??n v??o nh???ng g?? h??? ???? l??m ???????c ????? h???c h???i.Mu???n v???y, tr?????c h???t ph???i h???c ng??n ng??? c???a h???, ph???i hi???u nh???ng g?? thu???c v??? v??n h??a ????? hi???u th??m con ng?????i.

 1. Ai l?? ng?????i ph?? h???p v??? tr?? n??y?

????? Ham h???c h???i tri th???c v??n h??a;

??? Nh???ng ng?????i c?? kh??? n??ng giao ti???p v?? ???ng x??? linh ho???t, m???m d???o, chuy??n nghi???p

??? Ng??nh h???c n??y c??ng ??r???t ph?? h???p v???i nh???ng b???n tr??? n??ng ?????ng, c?? mong mu???n th??? s???c ??? m??i tr?????ng l??m vi???c trong v?? ngo??i n?????c.

 1. Ch????ng tr??nh ????o t???o
 2. H??? 9+ ( h???c THPT + Trung c???p)
  H???c k??? 1:Bu???i s??ng

  ????? H???c v??n h??a (7 m??n c?? b???n)

  ??? H???c k??? n??ng s???ng??? H???c ngo???i ng???

  Bu???i chi???u

  ??? H???c ti???ng v???i gi??o vi??n Vi???t Nam

  H???c k??? 3:Bu???i s??ng

  ????? H???c v??n h??a (7 m??n c?? b???n)??? H???c k??? n??ng s???ng

  ??? H???c ngo???i ng???

  Bu???i chi???u

  ??? H???c ti???ng 50% gi??o vi??n b???n ng???

  H???c k??? 5:Bu???i s??ng

  ????? H???c v??n h??a (7 m??n c?? b???n)

  ??? H???c k??? n??ng s???ngBu???i chi???u

  ??? H???c ti???ng (theo y??u c???u)

  ??? H???c ??n thi ?????i h???c (theo y??u c???u)

  H???c k??? 2:Bu???i s??ng

  ????? H???c v??n h??a (7 m??n c?? b???n)

  ??? H???c k??? n??ng s???ng

  ??? H???c ngo???i ng???

  Bu???i chi???u

  ?????H???c ti???ng 50% gi??o vi??n b???n ng???

  H???c k??? 4:Bu???i s??ng

  ????? H???c v??n h??a (7 m??n c?? b???n)

  ??? H???c k??? n??ng s???ng

  ??? H???c ngo???i ng???

  Bu???i chi???u

  ??? H???c ti???ng 50% gi??o vi??n b???n ng???

  ??? Th???c t???p ngh???

  H???c k??? 6:Bu???i s??ng

  – H???c v??n h??a (7 m??n c?? b???n)

  ??? H???c k??? n??ng s???ng

  Bu???i chi???u

  ??? H???c Ti???ng (theo y??u c???u)

  ??? H???c ??n thi ?????i h???c (theo y??u c???u)

H??? trung c???p

H???c k??? 1 (5 th??ng ?????u) :??? H???c ti???ng (v???i gi??o vi??n Vi???t)H???c k??? 3:??? H???c ti???ng 50% gi??? h???c giao ti???p v???i gi??o vi??n b???n ng???
H???c k??? 2:??? H???c ti???ng 50% gi??? h???c giao ti???p v???i gi??o vi??n b???n ng???H???c k??? 4:L??m vi???c, th???c t???p th???c t??? ??? doanh nghi???p

6. Thi tuy???n v??o nh?? th??? n??o?

+ ?????i v???i h??? 9+ (h???c PTTH + Trung c???p): X??t tuy???n h???c sinh t???t nghi???p trung h???c c?? s???

+ ?????i v???i h??? trung c???p: X??t tuy???n h???c sinh t???t nghi???p trung h???c ph??? th??ng.

7. Ch??? ti??u

Ch??? ti??u n??m 2019: 50

8. Li??n h??? ????? ???????c t?? v???n theo ?????a ch???, hotline

??Hotline:???????????0927 569 998

9. ????ng k?? theo form

 

 

Ch????ng tr??nh ????o t???o ng??nh ti???ng Trung Qu???c h??? trung c???p ch??nh quy c?? th???i gian l?? 2 n??m, chia l??m 4 h???c k?? t??nh c??? th???i gian th???c t???p.

H???c k??? 1 (5 th??ng ?????u)

H???c c??c k??? n??ng ngh??? ????? l??m vi???c sau 5 th??ng

H???c k??? 3

M???t bu???i h???c chuy??n m??n

M???t bu???i ??i l??m th??m

H???c k??? 2

M???t bu???i h???c chuy??n m??n

M???t bu???i ??i l??m th??m

H???c k??? 4

L??m vi???c, th???c t???p th???c t??? ??? doanh nghi???p

H???c vi??n c?? th??? t???t nghi???p s???m n???u t??ch l??y ????? t??n ch??? tr?????c k?? h???n.

- X??t h???c b???

- C??c c??ch ????ng k??:

+ ????ng k?? tr???c tuy???n t???i Website truongthanglong.edu.vn

+ N???p h??? s?? ?????n ?????a ch???: Tr?????ng Trung c???p C??ng ngh??? Th??ng Long, T???ng 4 t??a nh?? Vapa, s??? 3 T??n Th???t Thuy???t, C???u Gi???y, H?? N???i.

- L??nh v???c kinh t??? th????ng m???i: th?? k??; tr??? l?? ng??n ng???; nh??n vi??n v??n ph??ng, ph??? tr??ch giao d???ch th?? t??n, l??? t??n; ... cho c??c c??ng ty, nh?? m??y, x?? nghi???p c???a Trung Qu???c ho???c c??c c??ng ty ??a qu???c gia, nh?? n?????c, t?? nh??n c?? ?????i t??c, kh??ch h??ng t??? Trung Qu???c.

- L??nh v???c du l???ch: h?????ng d???n vi??n du l???ch; nh??n vi??n v??n ph??ng du l???ch ph??? tr??ch v??? t??? ch???c, l??n k??? ho???ch ch????ng tr??nh du l???ch; nh??n vi??n ph??? tr??ch l??? t??n, b??? ph???n ch??m s??c kh??ch h??ng c???a kh??ch s???n, nh?? h??ng; ... c?? ?????i t?????ng kh??ch h??ng l?? ng?????i Trung Qu???c.

- C??c l??nh v???c, v??? tr?? c??ng t??c kh??c: bi??n phi??n d???ch t??? do; c??ng t??c t???i c??c c?? quan ngo???i giao, v??n ph??ng ?????i di???n, t??? ch???c qu???c t??? c???n nh??n l???c bi???t ti???ng Trung Qu???c.

- H???c li??n th??ng l??n tr??nh ????? Cao ?????ng, ?????i h???c

- Du h???c, du h???c ngh???, v???a h???c v???a l??m t???i Trung Qu???c.

- ?????i ng?? gi??o vi??n gi???ng d???y c???a ng??nh ti???ng Trung Qu???c ?????t 100% tr??nh ????? ?????i h???c tr??? l??n.

- Nhi???u c??n b??? gi???ng d???y ???????c m???i t??? khoa Ng??n ng??? v?? V??n h??a Trung Qu???c, tr?????ng ??H S?? ph???m Ngo???i ng???, ??HQG H?? N???i.

- Ngo??i ra, nh?? tr?????ng c??n m???i c??c chuy??n gia ti???ng Trung Qu???c, c??c th???y c?? gi??o ng?????i Trung Qu???c ????? t???o c?? h???i cho h???c vi??n ???????c th???c h??nh tr???c ti???p v???i ng?????i b???n ng???.

H???c ph?? ch????ng tr??nh ti???ng Trung Qu???c c???a tr?????ng Trung c???p C??ng ngh??? Th??ng Long l??:

- H???c ph?? h???c ngh???: 990.000 ?????ng/th??ng

- H???c ph?? h???c ngo???i ng???: 800.000 - 1.500.000 ?????ng/th??ng.

 

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *