Qu???n tr??? nh?? h??ng

QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG

- X??t h???c b???

- C??c c??ch ????ng k??:

+ ????ng k?? tr???c tuy???n t???i Website truongthanglong.edu.vn

+ N???p h??? s?? ?????n ?????a ch???: Tr?????ng Trung c???p C??ng ngh??? Th??ng Long, T???ng 4 t??a nh?? Vapa, s??? 3 T??n Th???t Thuy???t, C???u Gi???y, H?? N???i.

- ?????u b???p ch??? bi???n m??n ??n t???i c??c nh?? h??ng ????? ??n, nh??n vi??n pha ch??? t???i c??c nh?? h??ng ph???c v??? ????? u???ng.

- Chuy??n vi??n qu???n l?? ???m th???c

- Chuy??n vi??n t??? ch???c c??c s??? ki???n ???m th???c

- H???c li??n th??ng l??n tr??nh ????? Cao ?????ng, ?????i h???c

- Du h???c, du h???c ngh???.

Ngo??i ra trong qu?? tr??nh h???c t???p, h???c vi??n ???? c?? th??? c?? c?? h???i l??m th??m b??n th???i gian t???i c??c nh?? h??ng, c??c chu???i kinh doanh ???m th???c v???i m???c l????ng h???p d???n.

- ?????i ng?? gi??o vi??n gi???ng d???y c???a ng??nh Qu???n tr??? nh?? h??ng ?????t 100% tr??nh ????? ?????i h???c tr??? l??n.

- C??c th???y, c?? ?????u l?? nh???ng ?????u b???p, nh???ng chuy??n gia c?? chuy??n m??n t???t nh???t trong l??nh v???c ???m th???c.

- Ch????ng tr??nh h???c ???????c thi???t k??? th???i l?????ng th???c h??nh t???i ??a, ?????m b???o cho h???c vi??n ???????c th???c h??nh v???i nh???ng ??i???u ki???n t???t nh???t.

H???c ph?? ch????ng tr??nh Qu???n tr??? nh?? h??ng c???a tr?????ng Trung c???p C??ng ngh??? Th??ng Long l??:

-?? H???c ph?? h???c ngh???: 990.000 ?????ng/th??ng

-?? H???c ph?? h???c ngo???i ng???: 800.000 - 1.500.000 ?????ng/th??ng t??y ngo???i ng???

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *