C??NG NGH??? TH??NG TIN

TIN HỌC ỨNG DỤNG

- X??t h???c b???

- C??c c??ch ????ng k??:

+ ????ng k?? tr???c tuy???n t???i Website truongthanglong.edu.vn

+ N???p h??? s?? ?????n ?????a ch???: Tr?????ng Trung c???p C??ng ngh??? Th??ng Long, T???ng 4 t??a nh?? Vapa, s??? 3 T??n Th???t Thuy???t, C???u Gi???y, H?? N???i.

Sau khi t???t nghi???p, h???c vi??n s?????l??m vi???c ??? m???t trong c??c v??? tr?? sau ????y: ch??? c???a h??ng d???ch v??? vi t??nh; k??? thu???t vi??n c??ng ngh??? th??ng tin t???i c??c c??c x?? nghi???p, c??ng ty, c??c t??? ch???c x?? h???i, c?? quan h??nh ch??nh s??? nghi???p c?? nhu c???u s??? d???ng m??y t??nh cho c??ng vi???c.

H???c vi??n c?? th??? h???c li??n th??ng l??n c??c tr?????ng cao ?????ng, ?????i h???c c?? c??ng ng??nh ????o t???o n???u c?? nhu c???u.

- ?????i ng?? gi??o vi??n gi???ng d???y c???a khoa Tin h???c ?????t 100% tr??nh ????? ?????i h???c tr??? l??n.

- Nhi???u c??n b??? gi???ng d???y ???????c m???i t??? c??c doanh nghi???p chuy??n v??? l??nh v???c c??ng ngh??? th??ng tin, kh??ng ch??? c?? tr??nh ????? chuy??n m??n m?? c??n gi??u kinh nghi???m th???c ti???n.

H???c ph?? ch????ng tr??nh CNTT c???a tr?????ng Trung c???p C??ng ngh??? Th??ng Long l??:

-?? H???c ph?? h???c ngh???: 990.000 ?????ng/th??ng

-?? H???c ph?? h???c ngo???i ng???: 800.000 - 1.500.000 ?????ng/th??ng t??y ngo???i ng???

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *