CÁC KHOA VÀ TRUNG TÂM

Tr?????ng Trung c???p ngh??? Th??ng Long ??em l???i n???n gi??o d???c c?? ch???t l?????ng cao v???i c??c ch????ng tr??nh ????o t???o chu???n m???c, c???p nh???t v?? b??m s??t y??u c???u c???a th??? tr?????ng lao ?????ng trong v?? ngo??i n?????c.

KHOA NGOẠI NGỮ

Khoa Ngo???i ng??? l?? khoa tr???c thu???c tr?????ng, c?? c??c ch???c n??ng v?? nhi???m v??? sau:

– T??? ch???c ????o t???o chuy??n ng??nh ti???ng cho h???c vi??n h??? trung c???p 12+2, 9+3; ????o t???o c??c h???c ph???n ngo???i ng??? c?? s??? trong ch????ng tr??nh ????o t???o trung c???p.

– Li??n k???t v???i c??c t??? ch???c gi??o d???c qu???c t???, ????a c??c h???c vi??n c???a tr?????ng sang c??c n?????c du h???c, xu???t kh???u lao ?????ng.

– T??? ch???c ????o t???o c??c ng??nh ti???ng Anh, ti???ng Nh???t B???n, ti???ng Trung Qu???c, ti???ng ?????c, ti???ng H??n Qu???c.

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Khoa Tin h???c l?? khoa tr???c thu???c tr?????ng, c?? c??c ch???c n??ng nhi???m v??? sau:

– T??? ch???c ????o t???o ng??nh m??y t??nh v?? c??ng ngh??? th??ng tin b???c trung c???p; ????o t???o h???c ph???n tin h???c c?? s??? trong ch????ng tr??nh ????o t???o trung c???p.

– ????o t???o c??c ch???ng ch??? Tin h???c (ch???ng ch??? Tin h???c v??n ph??ng, ch???ng ch??? CNTT theo th??ng t?? 03, ch???ng ch??? qu???c t??? IC3???)

– ????o t???o c??c ng??nh: CNTT, L???p tr??nh vi??n, Thi???t k??? Web, S???a ch???a m??y t??nh.

KHOA KINH TẾ

Khoa Kinh t??? l?? khoa tr???c thu???c tr?????ng, c?? c??c ch???c n??ng v?? nhi???m v??? sau:

– ????o t???o ng??nh k??? to??n doanh nghi???p.

– ????o t???o nh??n l???c k??? to??n c?? ch???t l?????ng cao, ????p ???ng y??u c???u vi???c l??m, ph?? h???p v???i xu h?????ng h???i nh???p k??? to??n qu???c t???.

– Ph???i h???p v???i c??c khoa kh??c trong tr?????ng x??y d???ng ch????ng tr??nh ????o t???o.

– Li??n k???t, h???p t??c v???i c??c doanh nghi???p, ????n v??? ????a h???c sinh th???c t???p v?? l??m vi???c.

KHOA KHÁCH SẠN- NHÀ HÀNG

Khoa Kh??ch s???n ??? Nh?? h??ng l?? khoa tr???c thu???c tr?????ng, c?? c??c ch???c n??ng v?? nhi???m v??? sau:

– ????o t???o ch????ng tr??nh trung c???p ch??nh quy c??c chuy??n ng??nh:

+ Qu???n tr??? nh?? h??ng

+ Qu???n tr??? kh??ch s???n

+ H?????ng d???n du l???ch

– Ph???i h???p c??ng c??c khoa kh??c trong tr?????ng t??? ch???c c??c ho???t ?????ng h???c t???p, nghi??n c???u, ??o??n th??? chung.

– Li??n k???t h???p t??c v???i c??c doanh nghi???p, nh?? h??ng, kh??ch s???n, resort, t??? ch???c,??? ????? t??? ch???c cho h???c vi??n th???c t???p v?? l??m vi???c.