Qu???n tr??? D???ch v??? Du l???ch & L??? h??nh

HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH

1. V??? tr?? vi???c l??m?

– H?????ng d???n vi??n du l???ch;

– Nh??n vi??n b??n, thi???t k???, qu???n l?? v?? ??i???u h??nh ch????ng tr??nh du l???ch

– Nh??n vi??n t?? v???n ch????ng tr??nh du l???ch;

– Nh??n vi??n ti???p th??? s???n ph???m du l???ch;

– Nh??n vi??n t??? ch???c s??? ki???n, h???i ngh???;

– T??? th??nh l???p C??ng ty Du l???ch ????? ho???t ?????ng kinh doanh

2 .C??c c??ng ty n??o tuy???n d???ng v??? tr?? n??y?

Sau khi t???t nghi???p, sinh vi??n ng??nh/ngh??? Qu???n tr??? D???ch v??? Du l???ch v?? L??? h??nh t??? tin l??m vi???c t???i:

– C??c C??ng ty du l???ch, l??? h??nh

– C??c khu vui ch??i, gi???i tr?? trong v?? ngo??i n?????c

– C??c Doanh nghi???p t??? ch???c s??? ki???n, truy???n th??ng

– C??c Vi???n b???o t??ng, nh?? truy???n th???ng, khu di t??ch???

3. Th??? tr?????ng vi???c l??m c?? nhu c???u nhi???u kh??ng?

?? ?? ?? ?? ??N?????c ta hi???n c?? tr??n 7.000 doanh nghi???p l??? h??nh ??ang ho???t ?????ng v?? con s??? n??y v???n kh??ng ng???ng t??ng l??n, k??o theo nhu c???u ng??y c??ng cao v??? ngu???n nh??n l???c. Theo d??? b??o c???a c??c chuy??n gia, nhu c???u nh??n l???c c???a ng??nh n??y s??? c??n ti???p t???c t??ng cao c??ng v???i s??? ph??t tri???n m???nh m??? v?? s??i ?????ng c???a ho???t ?????ng du l???ch tr??n kh???p th??? gi???i.

?? ?? ?? ?? ??Sinh vi??n??Qu???n tr??? D???ch v??? Du l???ch v?? L??? h??nh??m???i ra tr?????ng c?? m???c thu nh???p dao ?????ng t??? 7 – 15 tri???u ?????ng/ 1 th??ng, ????y l?? m???c thu nh???p nhi???u ng?????i m?? ?????c hi???n nay.

4. Ai l?? ng?????i ph?? h???p v???i v??? tr?? n??y?

?? ?? ?? ?? ??Ng??nh h???c ph?? h???p v???i nh???ng ng?????i n??ng ?????ng, h?????ng ngo???i th??ch giao ti???p. Nh???ng ng?????i v???n nh??t nh??t, ng???i giao ti???p khi l???a ch???n ng??nh h???c n??y s??? c?? c?? h???i tr??? n??n m???nh d???n h??n c??ng nh?? k??? n??ng giao ti???p, x??? l?? t??nh hu???ng linh ho???t h??n nh??? nh???ng bu???i thuy???t tr??nh, l??m vi???c nh??m, th???c h??nh nghi???p v??? v?? ?????c bi???t l?? qua nh???ng chuy???n ??i t???i nhi???u ?????a ??i???m du l???ch, danh lam th???ng c???nh trong c??? n?????c. B??n c???nh ???? vi???c theo h???c Ng??nh/Ngh?????Qu???n tr??? D???ch v??? Du l???ch v?? L??? h??nh??c??n c?? th??? gi??p sinh vi??n v???a h???c v???a l??m b??n th???i gian t???i c??c c??ng ty du l???ch l??? h??nh tr??n ?????a b??n th??nh ph??? H?? N???i v?? c??c v??ng l??n c???n.

5. Ch????ng tr??nh ????o t???o

H??? 9+ (h???c THPT + Trung c???p)

H???c k??? 1

Bu???i s??ng

-?? H???c v??n h??a (7 m??n c?? b???n)

– H???c k??? n??ng s???ng

– H???c ngo???i ng???

Bu???i chi???u

– H???c ngh???

H???c k??? 3

Bu???i s??ng

-?? H???c v??n h??a (7 m??n c?? b???n)

– H???c k??? n??ng s???ng

– H???c ngo???i ng???

Bu???i chi???u

– H???c ngh???

H???c k??? 5

Bu???i s??ng

-?? H???c v??n h??a (7 m??n c?? b???n)

– H???c k??? n??ng s???ng

Bu???i chi???u

– H???c ngo???i ng??? (t??ng c?????ng)

– H???c ??n thi ?????i h???c (theo y??u c???u)

H???c k??? 2

Bu???i s??ng

-?? H???c v??n h??a (7 m??n c?? b???n)

– H???c k??? n??ng s???ng

– H???c ngo???i ng???

Bu???i chi???u

– H???c ngh???

H???c k??? 4

Bu???i s??ng

-?? H???c v??n h??a (7 m??n c?? b???n)

– H???c k??? n??ng s???ng

– H???c ngo???i ng???

Bu???i chi???u

– H???c ngh???

– Th???c t???p ngh???

H???c k??? 6

-?? H???c v??n h??a (7 m??n c?? b???n)

– H???c k??? n??ng s???ng

Bu???i chi???u

– H???c ngo???i ng??? (t??ng c?????ng)

– H???c ??n thi ?????i h???c (theo y??u c???u)

 

H??? trung c???p

 

H???c k??? 1 (5 th??ng ?????u)

H???c c??c k??? n??ng ngh??? ????? l??m vi???c sau 5 th??ng

H???c k??? 3

M???t bu???i h???c chuy??n m??n

M???t bu???i ??i l??m th??m

H???c k??? 2

M???t bu???i h???c chuy??n m??n

M???t bu???i ??i l??m th??m

H???c k??? 4

L??m vi???c, th???c t???p th???c t??? ??? doanh nghi???p

6. Thi tuy???n v??o nh?? th??? n??o?

+ ?????i v???i h??? 9+ (h???c THPT + Trung c???p): X??t tuy???n h???c sinh t???t nghi???p Trung h???c c?? s???

+ ?????i v???i h??? Trung c???p: X??t tuy???n h???c sinh t???t nghi???p trung h???c ph??? th??ng.

7. Ch??? ti??u

Ch??? ti??u n??m 2019: 50

8. Li??n h??? ????? ???????c t?? v???n theo ?????a ch???, hotline

Hotline:??0927 569 998

9. ????ng k?? theo form

 

 

- X??t h???c b???

- C??c c??ch ????ng k??:

+ ????ng k?? tr???c tuy???n t???i Website truongthanglong.edu.vn

+ N???p h??? s?? ?????n ?????a ch???: Tr?????ng Trung c???p C??ng ngh??? Th??ng Long, T???ng 4 t??a nh?? Vapa, s??? 3 T??n Th???t Thuy???t, C???u Gi???y, H?? N???i.

- H?????ng d???n vi??n du l???ch cho c??c t??? ch???c, c??ng ty

- H?????ng d???n vi??n du l???ch t??? do

- Chuy??n gia t??? ch???c s??? ki???n v??? du l???ch

- Chuy??n vi??n trong c??c t??? ch???c, doanh nghi???p d???ch v??? du l???ch l??? h??nh.

- Chuy??n vi??n trong c??c trung t??m v??n h??a du l???ch c???a ph??ng v??n h??a, s??? v??n h??a, b??? v??n h??a???

- H???c li??n th??ng l??n tr??nh ????? Cao ?????ng, ?????i h???c

- Du h???c, du h???c ngh???.

Ngo??i ra trong qu?? tr??nh h???c t???p, h???c vi??n ???? c?? th??? c?? c?? h???i l??m th??m b??n th???i gian c??ng vi???c h?????ng d???n c??c tour n???i ?????a, n???i th??nh v???i m???c l????ng h???p d???n.

- ?????i ng?? gi??o vi??n gi???ng d???y c???a ng??nh H?????ng d???n du l???ch ?????t 100% tr??nh ????? ?????i h???c tr??? l??n.

- C??c th???y, c?? ?????u l?? nh???ng ng?????i c?? hi???u bi???t v?? chuy??n m??n t???t nh???t trong l??nh v???c du l???ch.

- Ch????ng tr??nh h???c ???????c thi???t k??? th???i l?????ng th???c h??nh t???i ??a, ?????m b???o cho h???c vi??n ???????c th???c h??nh v???i nh???ng ??i???u ki???n t???t nh???t.

H???c ph?? ch????ng tr??nh H?????ng d???n du l???ch c???a tr?????ng Trung c???p C??ng ngh??? Th??ng Long l??:

- H???c ph?? h???c ngh???: 990.000 ?????ng/th??ng

- H???c ph?? h???c ngo???i ng???: 800.000 - 1.500.000 ?????ng/th??ng t??y ngo???i ng???.

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *